Algemene voorwaarden Slimmingpoint

Artikel 1 Algemeen

1)    Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Slimmingpoint en een klant/opdrachtgever waarop Slimmingpoint deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2 Inspanning Slimmingpoint

1)    De medewerker zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2)    De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker wordt verteld.

3)    Slimmingpoint is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de medewerker is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4)    De medewerker zal de klant inlichten over de financiŽle consequenties bij een eventuele wijziging van de behandeling.

 

Artikel 3 Afspraken en annuleringsvoorwaarden

1)    Bij Slimmingpoint reserveren wij tijd voor u en maken hierdoor kosten op het gebied van personeel, voorbereidingen en instellen van apparatuur en klaarzetten van producten waardoor wij genoodzaakt zijn om een aantal regels hiervoor op te stellen.

2)    De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak, telefonisch aan Slimmingpoint melden.

3)    Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Slimmingpoint 50 % van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant door berekenen ongeacht de reden.

4)    Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, zal de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant door berekenen.

5)    Indien de klant meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, kan de medewerker de gehele afspraak annuleren en 50% van het honorarium van de behandeling aan de klant door berekenen.

 

Artikel 4 Persoonsgegevens en privacy

1)    De klant voorziet de medewerker bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

2)    Slimmingpoint en haar medewerkers nemen de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerken deze in een klantenbestand.

3)    Slimmingpoint en haar medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

4)    Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5)    De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Slimmingpoint en haar medewerkers verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Artikel 5 Betaling

1)    Slimmingpoint vermeldt prijzen van de behandelingen op de website, echter een aantal behandelingen zijn maatwerk en zullen voorafgaande van de behandeling met de klant worden besproken en vastgelegd.

2)    De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.

3)    Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4)    De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen, hetzij anders schriftelijk overeengekomen.

5)    Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door Slimmingpoint aangegeven bankrekeningnummer. Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen is de klant het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de dan geldende marktrente aan Slimmingpoint verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.

6)    Wanneer een opdrachtgever/klant ťťn maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Slimmingpoint gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/klant.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1)    Slimmingpoint is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie zoals lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieŽn of enige andere vorm die de behandelingen kunnen beÔnvloeden.

2)    Slimmingpoint is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht.

3)    Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Slimmingpoint of een van haar medewerkers.

 

Artikel 7 Klachten

1)    Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar  van Slimmingpoint.

2)    Slimmingpoint moet de klant binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven op de klacht.

3)    Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Slimmingpoint de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.

4)    Indien een klacht over de producten of diensten gegrond is zal Slimmingpoint het aankoopbedrag van de producten of diensten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

5)    Indien Slimmingpoint en de klant niet tot overeenstemming kunnen komen over de klacht, kan de klant het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche.

 

Artikel 8 Beschadiging en diefstal

1)    Slimmingpoint heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien, de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Slimmingpoint is gevestigd.

2)    Slimmingpoint meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Artikel 9 Recht

1)    Op elke overeenkomst tussen Slimmingpoint en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.

2)    De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Slimmingpoint  (www.slimmingpoint.nl) en ze zijn ook in onze salon beschikbaar.

3)    In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

4)    Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.